Kurs: ERC

ERC Kurse

Programm

16 SGAR Credits für ALS Provider
4 SGAR Credits für ALS Refresher
8 SGAR Credits für EPALS Provider
4 SGAR Credits für EPALS Refresher
5 SGAR Credits für EPILS

Organisator: Universitätsspital Bern